อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ตอนที่เก้า - นานาชาติ (Personal Protective Equipment (PPE) Part Nine - International - Thai)
Interactive

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ตอนที่เก้า - นานาชาติ (Personal Protective Equipment (PPE) Part Nine - International - Thai)

UL Puresafety
Updated Mar 20, 2019

Course Description

เมื่อต้องทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า คุณต้องปฎิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน ซึ่งรวมถึงการสวมใส่ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน ชุดการฝึกอบรมเรื่อง PPE ในส่วนนี้จะสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ตลอดจนระดับและอัตราในการปกป้องของอุปกรณ์นี้

Course Objective

  • List the basic hazards of electricity
  • Identify the different types of electrical protective devices
  • Describe how to inspect and maintain your electrical PPE

Course Duration

9 Minutes

;