แผนงานป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วย - นานาชาติ (Injury and Illness Prevention Program - International Thai)
Interactive

แผนงานป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วย - นานาชาติ (Injury and Illness Prevention Program - International Thai)

Updated Mar 19, 2019

Course Description

มีนายจ้างมากมายได้เขียนแผนงานป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วย (Injury and Illness Prevention Program หรือ IIPP หรือ I2P2) ไว้เพื่อช่วยปกป้องพนักงานจากอันตรายทั้งด้านสุขภาพและด้านความปลอดภัยจากการทำงาน การฝึกอบรมนี้อธิบายถึงองค์ประกอบแผนงาน IIPP เพื่อให้พนักงานทราบถึงผู้ที่ควรติดต่อเมื่อมีคำถาม ข้อสงสัยและความคิดเห็นเรื่องปัญหาด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ผู้เรียนที่เหมาะสมก็คือพนักงานทุกคน

Course Objective

  • Describe common Injury and Illness Prevention Program requirements
  • List the elements typically included in Injury and Illness Prevention Programs
  • Specify employee, supervisor and employer IIPP responsibilities

Course Duration

20 Minutes