ระบบบูรณาการ - การทำให้องค์กรสู่ความเป็นเลิศได้สำเร็จ (Integrated Systems - Achieving Organizational Excellence Thai)
Interactive

ระบบบูรณาการ - การทำให้องค์กรสู่ความเป็นเลิศได้สำเร็จ (Integrated Systems - Achieving Organizational Excellence Thai)

Updated Mar 20, 2019

Course Description

คุณสามารถรวมระบบการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบภาวะผู้นำ และระบบวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำให้สถานที่ทำงานของคุณปลอดภัยได้อย่างไร การเข้าฝึกอบรมในบทเรียนนี้จะช่วยค้นหาวิธีและประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากเรียนจบ! ผู้เรียนที่เหมาะสม ได้แก่ ผู้จัดการ หัวหน้างาน กรรมการจากคณะกรรมการฝ่ายความปลอดภัย

Course Objective

  • ระบุองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบบูรณาการ
  • ระบุแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดที่สนับสนุนระบบบูรณาการ
  • ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบบูรณาการ
  • ระบุวิธีนำระบบบูรณาการไปใช้งาน หรือทำให้ระบบบูรณาการแข็งแกร่งมากขึ้น

Course Duration

19 Minutes