ข้อมูลสารเคมีอันตราย - นานาชาติ (Hazardous Chemical Information - International Thai)
Interactive

ข้อมูลสารเคมีอันตราย - นานาชาติ (Hazardous Chemical Information - International Thai)

UL Puresafety
Updated Mar 19, 2019

Course Description

คนงานอาจจะต้องสัมผัสหรือโดนเคมีภัณฑ์ที่มีอันตรายในแทบทุกวัน และข้อเท็จจริงดังกล่าวอาจสร้างปัญหาที่รุนแรงให้กับทั้งตัวคนงานเองและนายจ้างได้ การอบรมเพื่อการระบุและจำแนกแยกแยะอันตรายชุดนี้ ออกแบบมาเพื่อเตรียมคนงานด้วยข้อมูลที่พวกเข้าจำเป็นต้องรู้และเข้าใจ เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารเคมีได้ หลักสูตรนี้จะแนะนำผู้เรียนในทุกๆ เรื่อง เกี่ยวกับเนื้อหาของโปรแกรมข้อมูลสารเคมีอันตราย ไปจนถึงเรื่องของระบบการจำแนกและติดฉลากเคมีภัณฑ์ที่มีรูปแบบเดียวกันในระดับสากลหรือ GHS  (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) เพื่อให้ความรู้ถึงวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อจำเป็นต้องทำงานร่วมกับเคมีภัณฑ์หรือสารเคมี สำหรับผู้เรียนรู้ที่เหมาะสมก็คือ พนักงานทุกคนที่มีโอกาสที่จะต้องทำงานร่วมกับเคมีภัณฑ์หรือสารเคมี

Course Objective

 • State the purpose of a Hazardous Chemical Information Program
 • Recognize who is covered by the hazardous chemical information program
 • State the four basic parts of the hazardous chemical information program
 • State the purpose of the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
 • Explain how the hazardous chemical information program aligns with the GHS
 • Identify physical and health hazards of chemicals
 • List what items should be included in a hazardous chemical inventory
 • Recognize what should be included in the written hazardous chemical information program
 • Recognize the information contained in a Safety Data Sheet (SDS) and how it is used and maintained in the workplace
 • Identify where and how hazard warning labels must be used
 • List the elements of the Hazardous chemical information Standard training program

Course Duration

28 Minutes

;