ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องมือกล - ทั่วโลก (Hand and Power Tool Safety - Global Thai)
Interactive

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องมือกล - ทั่วโลก (Hand and Power Tool Safety - Global Thai)

Updated Mar 19, 2019

Course Description

เราส่วนใหญ่ต่างก็ใช้เครื่องมือในการทำงานประจำวัน แต่คุณตระหนักถึงอันตรายของเครื่องมือหากคุณใช้งานไม่ถูกต้องหรือไม่ การฝึกอบรมนี้จะเน้นการให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องมือกล อันตรายต่าง ๆ ที่สามารถก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมถึงข้อควรระวังที่จำเป็นในการทำงานกับเครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัย ผู้เรียนที่เหมาะสม คือ ใครก็ตามที่ทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ

Course Objective

  • Recall the kinds of injuries associated with hand and power tools
  • Identify the hazards associated with hand and power tools
  • Describe general precautions to take when using hand and power tools
  • Describe specific precautions to take with various categories of hand and power tools

Course Duration

28 Minutes

;