การปฐมพยาบาลเบื้องต้น-การแพทย์ฉุกเฉินในระดับนานาติ - นานาชาติ (First Aid - Medical Emergencies - International Thai)
Interactive

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น-การแพทย์ฉุกเฉินในระดับนานาติ - นานาชาติ (First Aid - Medical Emergencies - International Thai)

Updated Mar 19, 2019

Course Description

การบาดเจ็บทั้งที่เกิดจากภายในงานและภายนอกงานเป็นตัวแทนสำคัญของปัญหาสุขภาพ ผลของการบาดเจ็บไม่ได้เพียงขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการบาดเจ็บเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับผลของการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วย ตามกำหนด การปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เหมาะสมสามารถหมายถึงความแตกต่างระหว่างความเป็นกับความตาย หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมถึงเรื่องความความหลากหลายของสถานการณ์ฉุกเฉินและการดูแลรักษาการปฐมพยาบาลที่เหมาะสม ผู้เรียนที่เหมาะสม คือ พนักงานทุกคน

Course Objective

  • Recall basic first aid techniques to treat sudden illness (e.g., fainting, seizures, diabetic emergencies, severe allergic reactions, heart attacks, asthma attacks, stroke)
  • Recall basic first aid techniques to treat poisoning
  • Recall basic first aid techniques to treat stings and bites
  • Recall basic first aid techniques to treat heat- and cold-related illnesses

Course Duration

36 Minutes