ยาเสพติดและแอลกอฮอล์: ข้อเท็จจริง (Drugs and Alcohol: The Facts Thai)
Interactive

ยาเสพติดและแอลกอฮอล์: ข้อเท็จจริง (Drugs and Alcohol: The Facts Thai)

UL PureSafety
Updated Jun 10, 2019

Course Description

การใช้สารในทางที่ผิดสามารถทำอันตรายต่อผู้คนได้มากกว่าแค่เพียงผู้เสพสาร บทเรียนนี้จะสอนพนักงานว่า การใช้ยาและแอลกอฮอล์ในทางที่ผิดคืออะไร และสรุปค่าใช้จ่ายของการใช้สารในทางที่ผิดสำหรับนายจ้าง นอกจากนี้ยังให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้สารในทางที่ผิดโดยทั่ว ๆ ไปและวิธีลดความเสี่ยงของการใช้สารในทางที่ผิดด้วย ผู้เรียนที่เหมาะสม คือ พนักงานทุกคน รวมถึงผู้จัดการและหัวหน้างานด้วย


Course Objectives

  • กำหนดนิยามของการใช้สารในทางที่ผิด
  • ระบุผลกระทบของการใช้สารในทางที่ผิด
  • ระบุค่าใช้จ่ายของการใช้สารในทางที่ผิดในสถานที่ทำงาน
  • อธิบายวิธีลดความเสี่ยงของการใช้สารในทางที่ผิด
  • ระบุแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการศึกษาค้นคว้า การป้องกัน และการแทรกแซง

Course Duration

52 minutes