ความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 1 (Environmental Awareness Part 1 Thai)
Interactive

ความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 1 (Environmental Awareness Part 1 Thai)

Updated Mar 19, 2019

Course Description

จะเกิดอะไรขึ้นหากบริษัทของคุณจัดการกับของเสียอันตรายและสารเคมีอันตรายด้วยวิธีการที่ผิด ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและพนักงานได้รับบาดเจ็บ ความเกี่ยวพันต่อบริษัท งานของคุณ หรือแม้แต่ชีวิตของคุณนั้นมากมายมหาศาล วัตถุประสงค์ของเนื้อหาทั้ง 3 ส่วนนี้คือการช่วยให้คุณสามารถทำงานด้วยวิธีการที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและยังสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลบังคบใช้ด้วย ส่วนที่ 1 สรุปเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ของเสียอันตรายและน้ำจากพายุหรือฝนที่ตกลงสู่พื้นดิน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการเมื่อต้องจัดการกับของเสียจากภาคอุตสาหกรรม ผู้เรียนที่เหมาะกับหลักสูตรนี้ ได้แก่ บุคคลที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

Course Objective

  • Identify our environmental mission and goals
  • State the purpose of an environmental management system (EMS)
  • Recognize the amounts of hazardous waste associated with each generator classification
  • Identify EPA-regulated environmental issues regarding hazardous waste, non-hazardous waste, industrial wastewater and storm water
  • List best management practices (BMPs) for dealing with industrial waste

Course Duration

35 Minutes

;